مقالات

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک به شرح زیر می باشد؛

نکات طلایی خرید پوشاک کودک که باید والدین به آن توجه داشته باشند گاهی تنوع اجناس در بازار، به جای کمک به خریدارن آن ها را گیج و دو دل می کند اما برای خرید پوشاک کودک بهتر است یک سری نکات را در نظر داشته باشید.

١ـ توجه به فصل و وﺿﻌیت آب و ھوا:

این ﻣﮭم ترین نکته در ﺧرﯾد پوشاک کودک ﺑه ﺷﻣﺎر ﻣﯽرود. بهترین ﺧرﯾد، ﺧرﯾد در ھﻣﺎن فصل اﺳت. زﯾرا تنوع اﺟﻧﺎس بیشتر است و ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟه به نیاز ﻓرزﻧدﺗﺎن ﻟﺑﺎس تهیه ﻣﯽ کنید. اﻟﺑﺗه ﮔﺎھﯽ ﺑرﺧﯽ اﻟبسه در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻓصل شامل حراج و تخفیف می شوند که در صورت نیاز بد نیست به اجناس تخفیف خورده هم نگاهی بیندازید. در این ﺻورت ﺑﮭﺗر اﺳت ﻟﺑﺎس را ﺑﺎ ﺳﺎﯾز ﺑزرﮔتر انتخاب کنید زﯾرا ﺗﺎ اﻧدازه ﻟﺑﺎس در ﺳﺎل آﯾﻧده ﺑرای او ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

٣ـ کیفیت دوخت پوشاک کودک:

برای امتحان کردن کیفیت دوخت لباس، درز آن را با دستان خود باز کنید. در صورتی که دوخت پیوسته و فشرده باشد، لباس دوخت خوب و محکمی دارد. اگر فرزند شما نوپا می باشد بهتر است از خرید لباسهایی که جلوی لباس دکمه یا زیورآلات دوخته شده دارد خودداری کنید. زیرا ممکن است کودک آنها را با دستان خود جدا کرده و در دهان بگذارد.

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

۵ـ ﺳﺎﯾز پوشاک کودک:

ﺳﺎﯾز ﻟﺑﺎس ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑه ﮔوﻧه ایی ﺑﺎﺷد ﮐه ﺗﻧﮓ و ﭼﺳﺑﺎن نبوده و ﮐودک ﺑه راﺣﺗﯽ در آن ﺣرﮐت و ﺑﺎزی ﮐﻧد. همچنین ﻧﺑﺎﯾد ﺑﯾش از ﺣد ﮔﺷﺎد و ﺑزرگ ﺑﺎﺷد. ﮔﺎھﯽ واﻟدﯾن ﺳن رﺷد ﻓرزﻧدﺷﺎن را ﺑﮭﺎﻧه ﮐرده و اﻗدام ﺑه ﺧرﯾد ﻟﺑﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾز ﺑزرﮔﺗر ﻣﯽﮐنند.اﻣﺎ این ﻋﻣل اﺷﺗﺑﺎه اﺳت. ﻟﺑﺎسھﺎی ﻓﺻل زﻣﺳﺗﺎن ﻣثل ﮐﺎﭘﺷن و ﯾﺎ ﭘﺎﻟتو ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﻣﯽ آزاد ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑه راﺣﺗﯽ ﺑﺗوان در روزھﺎی ﺳرد، ﭼﻧد ﻻﯾه ﻟﺑﺎس، زﯾر ﮐﺎﭘﺷن ﺑه ﮐودک ﭘوﺷﺎند. لباس پوشاندن معمولاً برای کودک عملی بسیار آزار دهنده است. پس سعی کنید حتی الامکان از خرید لباس‌هایی با یقه تنگ و دکمه زیاد و ریز اجتناب کنید.

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

۷ـ رنگ پوشاک کودک:

بهتر است از خریدن لباس‌هایی با رنگ تیره خودداری کنید.لباس‌هایی با رنگ شاد و زیبا همیشه در بین کودکان پرطرفدار بوده و هست. رنگ‌های روشن یا پاستلی به خصوص در فصل بهار و تابستان بسیار جذاب و دلنواز است. از خریدن لباس‌هایی که بند و یا ریش ریش آویزان دارند خودداری کنید زیرا ممکن است کودک آن را دور گردن خود بپیچد و خدای نکرده سبب خفگی او شود.

سلیفه کودک در انتخاب پوشاک کودک بسیار مهم است اگر کودک شما به سنی رسیده که صاحب نظر است و قدرت انتخاب دارد، بهترین کار دخیل کردن سلیقه خود کودک در خرید لباس است. شما با این کار اعتماد به نفس و حس استقلال طلبی کودکتان را تقویت می‌کنید. در هنگام خرید لباس به روحیات و شخصیت کودکتان توجه کنید.

خرید لباس‌های برند و با قیمت بسیار بالا برای کودکان که در سن رشد به سر می‌برند و مدت زمان محدودی از آن لباس استفاده می‌کنند، اشتباه است. امروزه تولیدات داخلی با قیمت مناسب و کیفیتی مرغوب در دسترس می‌باشد. پس یک خرید گران همیشه به منزله خوب بودن جنس آن نیست. بهتر است بلافاصله بعد از خرید لباس آن را بشویید زیرا ممکن است گرد و غباری که روی لباس نشسته، فرزندتان را دچار آلرژی کند.

برای سفارش پوشاک کودک به سایت فروشگاهی دامبوشاپ مراجعه نمایید.

 

روش صحیح خرید پوشاک کودک

2- کیفیت پارچه پوشاک کودک:

کودکان ﺧﺻوﺻﺎً فرزندان دختر ﭘوﺳت ﺣﺳﺎس و آﺳیب ﭘذﯾری دارﻧد. ﻟﺑﺎﺳﯽ ﮐه برای آﻧﮭﺎ ﺗﮭﯾه می کنید ﺑﺎﯾد دارای ﺟﻧﺳﯽ لطیف و ﺿد ﺣﺳﺎسیت ﺑﺎﺷد. ﭘﺎرﭼه ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻧس زﺑر و ﺧﺷﮏ، ﭘوﺳت ﮐودک را اذﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺑﮭﺗرﯾن ﭘﺎرﭼه ﺑرای پوشاک ﮐودک، ﺻد درﺻد ﮐﺗﺎن و ﻧﺦ و پنبه ﻣﯽﺑﺎﺷد. ﺧرﯾدن ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی بی کیفیت ﻗﯾﻣت ﭘﺎﯾﯾنﺗر ھم ﮐﺎر اﺷتباهی اﺳت. ﭼرا ﮐه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷسته ﺷدن، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠه ظﺎھر ﺟذاب ﺧود را از دست داده و ﺑﯽ استفاده ﻣﯽﺷود و ﺑﺎ در نظر گرفتن این ﻧﮑته ﮐه ﮐودﮐﺎن ھﯾﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺗﻣﯾز ﻧﮕه داشتن ﻟﺑﺎس ﺧود ﻧﻣﯽﮐنند، این ﻟﺑﺎس ﺑﺎﯾد ﺑه دﻓﻌﺎت ﺷسته ﺷود. ﭘس ﮐﯾﻔﯾت ﭘﺎرﭼه ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت. ھمچنین ﺗوﺟه داﺷته ﺑﺎﺷید ﮐه ﭘﺎرﭼه ﻟﺑﺎس آب رﻓت ﻧداﺷته ﺑﺎﺷد و رﻧﮓ ﭘﺎرﭼه ﺑﻌد از ﺷﺳﺗﺷو ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧد. ﻟﺑﺎس ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﻧوﭘﺎ ﺑﺎید بسیار ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷد زﯾرا ممکن اﺳت ﺑﺎ زﻣین ﺧوردن ﻣﮑرر، ﻟﺑﺎس ﭘﺎره ﺷود. برای خرید پوشاک با کیفیت پارچه خوب باید در انتخاب سایت فروشگاهی مناسب برای خرید دقت کنید در فروشگاه اینترنتی دامبوشاپ با خیال راحت و مطمئن از کیفیت خرید کنید.

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

۴ـ کاربرد لباس:

قبل از خرید ابتدا به کاربرد آن فکر کنید. پوشاک کودک را برای مصرف خانگی می خواهید یا مهمانی یا پارک و پیک نیک؟

ﻟﺑﺎﺳﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد راﺣت و آزاد و ﺑدون زیپ و دﮐﻣه و اﮐﺳﺳوری ﺧﺎص ﺑﺎﺷند. ﻟﺑﺎسھﺎی ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﺗور و ﮔیپور ﺗزئین ﻣﯽﺷوند. اﮔر ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑه دﻧﺑﺎل ﻟﺑﺎس ﻣﯽﮔردﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷید این ﺗور و ﮔیپور زﺑر ﻧباشد و ﭘوﺳت ﻓرزﻧدﺗﺎن را آزار ﻧدھد و ﯾﺎ ﻻاﻗل آستری ﻧرم و ﻟطیف داشته ﺑﺎﺷد. ﻟﺑﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗزئینات ﺧراش دھﻧده و ﺧطرﻧﺎک ﻣﯽﺗوانند ﺑه ﮐودک ﺷﻣﺎ آﺳیب بزنند.. ﭘﺎرﭼه ھﺎی ﺟین و ﮐتان ﻧﯾز ﺑرای پیاده روی و ﺑﺎزی و ﭘﺎرک و پیک ﻧﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳب ھﺳتند. ﭼون ھم ﺑﺎدواﻣﻧد و ھم ﺑﺎ ﺷﺳﺗﺷوی ﻣﮑرر از شکل و ﻗﯾﺎﻓه ﻧﻣﯽ افتند و ﮐودک ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﮭﺎﯾت اﺳﺗﻔﺎده را از ﺑﺎزی و ورزش ببرد.

روش صحیح خرید پوشاک کودک

۶ـ طراﺣﯽ ﻟﺑﺎس:

ﺗﻧوع ﺑیش از اﻧدازه ﻟﺑﺎسھﺎ در ﺑﺎزار، دﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﺧرﯾد پوشاک کودک ﺑﺎز ﮔذاشته اﺳت. ﻣﻌﻣوﻻً دﺧﺗر بچه ها ﻟﺑﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﺎ طرحھﺎی ﻓﺎنتزی و ﻋروﺳﮑﯽ را می پسندند. ﻣﻣﮑن اﺳت دوﺳت داشته ﺑﺎﺷﻧد ﻟﺑﺎﺳﺷﺎن به شخصیت آخرین انیمیشنی که دیده اند باشد ﯾﺎ طرﺣﯽ ﻋروﺳﮑﯽ و ﺟذاب داشته ﺑﺎﺷد. ﭘس ﺳﻠﯾقه دختر ﺷﻣﺎ ھم در طرح ﻟﺑﺎس ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت است. در فروشگاه اینترنتی دامبوشاپ تنوع زیاد در پوشاک کودک باعث می شود برای خرید مشکلی انتخاب طرح نداشته باشید.

7 روش صحیح خرید پوشاک کودک چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *